کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

اخبار زنان

loading...

مقالات

loading...
loading...
loading...

محل تولد: آذربایجان

شغل - تحصيل: خانه دار

سن: 47

محل شهادت: تهران

زمان شهادت: 1360

مادرمجاهد آراستهٌ قلي‌وند، زني زحمتكش، اهل آذربايجان بود كه از زمان قيام ضد سلطنتي پابپاي فرزندانش در تظاهرات و راهپيمايي‌هاي مردمي فعالانه شركت داشت.

پس ازپيروزي قيام ضدسلطنتي، مادر، مواضع انقلابي و افشاگريهاي مجاهدين در قبال انحصارطلبي‌ها و سركوبگري‌هاي رژيم خميني را درميان آشنايان و در محافل عمومي مختلف تبليغ مي‌كرد. سه فرزند مجاهدِ مادرآراسته، مجاهد شهيد غلامرضا بزرگانفرد، مجاهد شهيد رضا برزگانفرد همافرنيروي هوايي، ومجاهد شهيد صغري بزرگانفرد در نبرد براي آزادي خلق و ميهن از سلطهٌ ديكتاتوري مذهبي خميني ضدبشر به شهادت رسيدند.

اما شهادت فرزندانِ مادرآراسته، فقط بر استواري وعزم و ارادهٌ انقلابي او درمبارزه عليه رژيم خميني و درراه تحقق آرمانهاي مجاهدين مي‌افزود. يكبار در يكي از ملاقات‌هاي مادر با فرزندمجاهدش كه به اسارت دژخيمان درآمده بود، كچويي، رئيس زندان اوين به مادر گفته بود، «فرزندت محكوم به صد سال زندان است»، مادر جواب داده بود «اگر صد فرزند هم داشتم حاضر بودم در اين راه بدهم.»

سرانجام مادرمجاهد آراستهٌ قلي‌وند در جريان حمله پاسداران خميني به پايگاه محل استقرارش، دستگير شد.

لاجوردي سردژخيم خميني، با ورود مادرآراسته به زندان اورا به زيرشكنجه‌هاي وحشيانه كشيد و درفرداي همان روزمادر را به جوخهٌ تيرباران سپرد. عليرغم سن زياد وشكنجه‌هاي بسيار، مادر مجاهد آراستهٌ قلي‌وند با سربلندي دربرابر شكنجه‌هاي وحشيانه ‌و آزار اين سرجلاد خميني ايستادگي كرد و قهرمانانه به شهادت ‌رسيد.

 

loading...
loading...