کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

اخبار زنان

loading...

مقالات

loading...
loading...
loading...

صدای آتنایم را می شنوند که هوش و حواس جوانیش زندگی کودکان کار و خیابان بود... صدای آتنایم را می شنوند که می خواهد حقوق یک شهروند - و اینجا زنان - برای انتخاب پوشش را به رسمیت بشناسند... اما نخیر خبری از مسئولین نیست... جان دخترم در خطر است، صدای دخترم باشید...“.

آتنا دائمي، مدافع حقوق كودكان كار،  از 19فروردين 96، در اعتراض به حكم حبس خواهرانش، دست به اعتصاب غذا زده است».

loading...
loading...