کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

اخبار زنان

loading...

مقالات

loading...
loading...
loading...

در ۱۹ بهمن۱۳۶۰ او به همراه همسر و دختر کوچکش در خانه حضور داشتند. وقتی حمله شروع شد، مهشید و همسرش در این نبرد نابرابر قهرمانانه جنگیدند و جان بر سر آرمان خود گذاشتند.

loading...
loading...